V/v tiếp tục nghỉ học và tạm dừng một số hoạt động giáo dục để phòng, chống dịch bệnh Covid-19